President
CHEN Fenjian

 
 
Vice President
CHEN Yun
 
Vice President
YANG Liqiang

 
Vice President
SONG Hailiang
 
Vice President
WANG Haihuai
  
Vice President
SUN Ziyu

CFO
FU Junyuan

Chief Engineer
LIN Ming 

Secretary of the Board
Chief Economist
LIU Wensheng 

President Assistant
ZHANG Xigang 
 
President Assistant
WANG Jian
 

President Assistant
ZHAO Xi'an

President Assistatn
WEN Gang

 
President Assistant
ZHOU Jingbo

resident Assistant
LI Maohui 

President Assistant
SUN Guoqiang