President

 

CHEN Fenjian

 
 

 
 

 
 

 
 

CFO

 

FU Junyuan

 
 

Vice President

 

SONG Hailiang

 
 

Vice President

 

WANG Haihuai

 
 

 
 

 
 

 
 

Vice President

 

SUN Ziyu

 
 

Vice President

 

WEN Gang

 
 

Vice President

 

WANG Jian