President

 

SONG Hailiang

 
 

 
 

 
 

 
 

CFO

 

PENG Bihong

 
 

Vice President

 

WANG Haihuai

 
 

Vice President

 

SUN Ziyu

 
 

 
 

 
 

 
 

Vice President

 

WEN Gang

 
 

Vice President

 

WANG Jian

 
 

Secretary of the Board

 

ZHOU Changjiang